Skip to content

Pisano Kullanım Politikaları

İçindekiler
yükleniyor...

1. Genel

(i) Kullanım Politikaları (“KP”) Pisano ve/veya onun bağlı şirketleri ve iştirakleri (müşterek olarak “Pisano”, “biz” veya “bizi”) tarafından sağlanan Platform’un uygun kullanımı (“Platform”) için çeşitli gereksinimleri ve kısıtlamaları açıkça belirtmektedir. KP’nin amacı misyonumuz ve felsefemize karşı içerik ve eylemlerin türünü ve bunun yanı sıra Hizmetin tarafınızdan kullanımı için ana esasları belirtmektir.  KP ile tanımı yapılmamış terimler kendilerine Abonelik Sözleşmesinde atfedilen anlamlara gelecektir. 

2. Değiştirilen Terimler

Pisano herhangi bir zamanda KP’yi tadil etmek hakkına sahiptir. Böylesine değişikliklerin yapılmasından sonra tarafınızca Hizmetin kullanımı söz konusu değişikliklerin tarafınızca kabulünü teşkil edecektir.

3. Müşteri ve Kullanıcı Tutumu

(i) KP, Hizmeti, Pisano’yu ve Hizmetin herhangi bir Müşterisini ve Kullanıcısını uygun olmayan, yakışıksız, kötüleyici ve gayri kanuni eylemlere dair ithamlardan korumayı amaçlamaktadır.  Hizmeti kullanırken KP’ye riayet etmek sizin sorumluluğunuzdadır ve ilgili mevzuata, kurallara, düzenlemelere ve İnternet topluluğunun genel olarak kabul gören uygulamalarına sadık kaldığınıza emin olunuz. Aşağıda tarif edilen yasaklanmış kullanımlar, uygun olmayan ve yakışıksız tutuma ilişkin ana esaslar olarak belirlenmiştir ve sınırlı bir liste olarak yorumlanmamalıdır. 

(ii) Pisano sizin depoladığınız veya Hizmet veya Internet aracılığı ile ilettiğiniz herhangi veri veya bilginin, güvenli ve bütün iletilmiş ve edinilmiş olmasına ilişkin herhangi bir garanti sağlamaz ve sorumluluk üstlenmez. Hizmetin Kullanıcıları, Hizmeti veya herhangi Kullananı veya Hizmet için başka olanaklar sağlayanın güvenliğini veya bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir konuyu, makul olan en kısa sürede bildirmelidir. 

(iii) Müşteri mal ve hizmet tanıtımı yapmak amaçlı Kullanıcısına göndereceği telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletide Elektronik Ticaret Kanunu,  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen hükümlere uymakla yükümlü ve Kullanıcıdan önceden ilgili mevzuata uygun bir şekilde bu işlemleri yerine getirebilmek için onayın alınmış olmasından sorumludur. Bir Müşteri’nin Kullanıcıya ticari elektronik ileti anlamında bilgilendirici, tanıtıcı ve pazarlamaya yönelik ticari içerik barındıran herhangi bir e-posta, metin mesajı, anlık ileti veya sosyal medya mesajı göndermesi halinde, Müşteri ilgili mevzuat hükümlerine, onay mekanizmasına ve istenmeyen e-posta engelleyicisi (anti-spam) kurallarına uymalıdır. Böyle mesajlar bilhassa “dâhil olma” (opt-in) vasıtasıyla talep eden bir Kullanıcıya gönderilmediği sürece istenmeden verilmiş addedilecektir. Pisano’nun herhangi bir suretle bunları işlediği ve kullandığı anlamına gelmeyecektir. Kullanıcının bu e-posta, metin iletisi, anlık ileti veya sosyal medya ileti listesi ile ilgili herhangi bir mesaj listesinde açıkça dâhil olmayı talep etmiş olduğunu ve kendisine bu anlamda ticari elektronik ileti gönderilmesine açıkça onay vermiş olduğunu ispat yükümlülüğü Müşteridedir. Pisano’nun bu eylemlerden dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri ve/veya Kullanıcı bilmektedir. İhtilaf halinde doğrulanabilir, kesin delil yokluğunda, Pisano, Kullanıcı tarafından yapılan, bir Müşteri’den bu Kullanıcıya gönderilen e-posta, ileti, anlık ileti veya sosyal medya iletisi gibi ticari elektronik iletiler hakkında herhangi bir şikâyeti, Kullanıcının hakkında şikâyet edilen iletiye rıza göstermediğinin fiili delili sayacaktır. Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı, gerekse Elektronik Ticaret Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat gereğince verilerin kullanılarak ileti alınmasına veya gönderilmesine ilişkin hukuka uygun alınmış rıza ve onaya ilişkin ve hizmet sunucusuna atfedilen her türlü sorumluluk Müşteri’dedir. Pisano Kullanıcı ile ilgili herhangi bir sorumluluk taahhüdünde bulunmamaktadır.

4. Platformun Yasaklanan Kullanımı

(i) Uygulanabilir hukuk ve mevzuata aykırı her türlü veri veya diğer materyallerin aktarımı, dağıtımı, geri kazanımı ve saklanması yasaktır.  İşbu yasak herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın “Platform”un aşağıda sayılacak olan hususları iletme ve yaymalarına da uygulanır. 

  1. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, aleniyet, mahremiyet ve gizlilik haklarını veya herhangi bir wireless veya internet servis sağlayıcısının ve abonelerinin hak veya yasal yükümlülüklerini ihlal, suistimal eden veya onlara zarar veren veriler;
  2. Yasal olmayan içerik veya veri ya da Pisano’nun münhasır yetkisi dahilinde taciz edici, cebri, onur kırıcı, tahkir edici, istismar edici, tehdit edici, ahlaka aykırı veya nefret içerikli olarak belirlediği veya küçükler için zararlı içerikli, sayıca fazla veya iletimi ve yayması Pisano’nun veya ona hizmet sağlayan üçüncü kişilerin bilinirliğine ve itibarına halel getiren içerik veya veriler;
  3. Uyuşturucu (eroin, kokain vb.), pornografik, suç, şiddet veya nefret içerikli, yasal olmayan her türlü veri veya içerik;
  4. Virüsler, trojanlar, bilgisayar kurdu, saatli bomba, mesaj engelleyiciler vb. şekilde kişisel veri, bilgi ve sisteme zarar vermeye, zararlı olacak şekilde müdahale etmeye, gizlice engellemeye ve çalmaya yönelik yazılım ürünleri;
  5. Kesin olmayan, yanlış veya yanlış yönlendirici nitelikte bilgi veya içerik
  6. Pisano’yu, ona servis sağlayanları veya herhangi üçüncü kişileri yükümlülük altında bırakacak her türlü içerik. 

(ii) Her türlü toptan, istenmeyen e-posta (“UBE” ya da “spam”), kısa mesaj, anlık mesaj veya hukuksuz ve uygunsuz sosyal medya mesaj ve iletileri gönderilmesi yasaktır.  Hizmet aracılığı ile ilgili mevzuata (KVK Kanunu ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere) aykırı ve uygunsuz her türlü iletinin gönderilmesi yasaktır.

(iii) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği onay alınmamış mesaj ve ileti listelerinin yönetilmesi yasaktır. Kayıtlı mail adreslerinin, telefon numaralarının veya sosyal medya hesaplarının sahiplerinin hukuka uygun açık rızası olmaksızın mesaj listelerine eklenmeleri yasaktır.  Müşteriler tarafından yönetilen mesaj ve ileti listeleri her kullanım için önceden dahil olma yolu ile rızası alınmış olmalı ve her şekilde anti-Spam kanunlarına ve uygulamalarına uygun olmalıdır. Her Kullanıcıdan alınan abonman onay mesajı mesaj listesinin varlığı süresince arşivlenmelidir. Ayrıca her Kullanıcının rızasını kolayca geri almasına imkan tanınmalıdır.

(iv)  Kişilerin kendilerine ait olmayan hesaplara ya da bilgisayar kaynaklarına yetkisiz erişime sahip olmaya çalışması ve/veya kendi hesaplarını kimlikleri hakkında yanıltıcı veya tamamen farklı bilgi verecek şekilde değiştirmeleri yasaktır.  Kişilerin, yanıltıcı şekilde kendi isim ve adresleri dışında bir isim veya adres kullanarak herhangi mesaj göndermeleri ya da elektronik iletişime geçmeleri de yasaktır. Bir başkasına ait bir hesapmış gibi göstermek için kaynak IP adresini değiştirmek ya da sahte unvan ve kimlik bilgisi kullanmak yasaktır. Hizmet sağlayıcısıyla kurulan ilişkilerde kimliğini gizlemek, yanıltıcı ve aldatıcı kimlik bilgisi kullanmak yasaktır. Başkalarının Hizmete veya internete erişimini engelleyecek faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Bunlara ek olarak kişilerin kendilerine ait olmayan ya da yetkisiz şekilde eriştiği ağ ve sistemler üzerindeki (Hizmet dahil olmak üzere) veri ve içeriklerin yayınlanması veya iletişimin izlenmesi yasaktır.

(v) İletişim kurallarına aykırı veya taciz edici kabul edilecek sıklıkla servisin kullanılması yasaktır. Pisano bir tek Kullanıcı tarafından belirli süre dahilinde oluşturulabilecek “Platform” sayısını belirleme veya bu yasakları ihlal eden kullanıcıları servisten çıkarma yetkisini saklı tutar. Bu gibi durumlarda Pisano’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5. Müşterinin Kullanıcıları Bakımından Müşteri Sorumluluğu

Her Müşteri, müşteri hizmet hesapları ve şifrelerini kullanan Müşteri tarafından belirlenen kullanıcının davranışlarından sorumludur.  Ayrıca her Müşteri kendi kullanıcılarına Pisano Kullanım Politikası hakkında bildirim yapmakla yükümlüdür. Her kullanıcı hizmeti kullanırkenki davranışlarından ve KP’na uygun kullanmasından dolayı sorumludur. Müşteri veya kullanıcılar hakkındaki şikayetler Pisano Müşteri müdürüne bildirecektir. Müşteri ve kullanıcı tarafından kabul edilen Kullanım Politikası ihlal edilirse Pisano, bildirimle veya bildirim yapmaksızın müşterinin veya kullanıcının hizmetini sona erdirme hakkına sahiptir.

Ayrıca Müşteri Pisano’nun Yazılım Hizmeti dolayısı ile Müşteri adına elde ettiği veya edeceği verileri Veri İşleyen sıfatıyla işlediğini, Müşteri tarafından verilen amaç dışında başka bir amaçla kullanmadığını bildiğini kabul etmekte olup, Sözleşme ve KVK Kanunu’nda belirtilen durumlar haricinde işleme iznini açıkça aşan ihlaller haricinde Pisano’ya söz konusu veriler ile ilgili sorumluluk yüklenemeyeceği gibi müşteri Veri Sorumlusu olarak münhasır sorumludur.

6. Soruşturmalarla İşbirliği

Pisano, yasalara aykırı veya uygunsuz olan davranışları soruşturması amacıyla buna uygun ilgili hukuki merciiler ve diğer resmi dairelerle, ayrıca ilgili yasaklara aykırı ve uygunsuz olan davranışları soruşturmaya yetkili diğer şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya yetkilidir; ayrıca bu işbirliği ile birlikte açılacak davalardan dolayı size veya üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu yoktur. Tüm Müşteri ve Kullanıcılar söz konusu soruşturmalarda makul ve gerektiği ölçüde Pisano’ya yardım etmekle yükümlüdür.

7. İhlalin İhbarı

Kullanım Politikası’nın kullanıcı veya üçüncü kişiler dahil herhangi bir kişi tarafından ihlal edildiğini fark ettiğinizde mümkün olan en kısa sürede Pisano’ya “info@pisano.com” adresinden veya Pisano’nun size tahsis ettiği Hesap Yöneticisine bildirim yapmanız gerekmektedir.