Skip to content

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Stajyer Adayı Aydınlatma Metni

Biz, Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş (“Şirket”) olarak; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen stajyer işe alım sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimizce stajyer alım süreçlerinin yürütülmesi ve staj başvurularının değerlendirilmesi için işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

Kimlik Verisi: Adı, soyadı 

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası 

Özlük Verisi: Özgeçmiş (CV) bilgileri, fotoğraf 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz staja alım öncesindeki değerlendirme sürecinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 • Stajyer adaylarının başvuru ve işe alım süreçlerinin yönetilmesi, 
 • Stajyerlerin staj başvurusu sırasın değerlendirme, seçme, mülakat süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride stajyer adayın uygun bir pozisyon için tekrar değerlendirilmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Şirketimiz ile aranızda kurulabilecek muhtemel istihdam ilişkisi kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi ve özlük verisi Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak elektronik form aracılığıyla toplanmaktadır.  

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Pisano, stajyer adaylarından doğrudan özel nitelikli kişisel verilerini talep etmemektedir. Stajyer adayları ihtiyari şekilde ve kendi inisiyatifleri ile özel nitelikli kişisel verilerine özgeçmişlerinde yer verebilmekte ve Şirketimiz bu şekilde stajyer adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini Kanun’un 6/(2) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebi kapsamında özgeçmişlerini görüntüleyerek ve saklayarak işlemektedir. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememizi istemiyorsanız özgeçmişinizi özel nitelikli kişisel verilerden arındırarak tarafımıza iletmenizi tavsiye ederiz. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

 • Yurt içindeki herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır. 
 • İş başvurularının elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Kanun’un 9/(1) maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcılarımız’a aktarılabilecektir. 

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, başvurarak; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin Kanun madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Pisano’ya bizzat başvurarak, 
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:61 İç Kapı No:2 Kağıthane/İstanbul adresine göndererek, 
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@pisano.com adresine e-posta gönderilerek, 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle pisano@hs01.kep.tr  adresimize e-posta göndererek, 

Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş’ne iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Veri Sorumlusu’na ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.